Специализирани обучения

 

Лидерски умения

1. Име на проекта и клиента:

 

Развитие на лидерски умения

 

2. Брой – видове обучения и описание на целева та група

 

Двудневно обучение за мениджъри от CSMS (Март 2008)

 

3. Нашият подход

 

Целта на обучението бе да адресира различни лидерски умения и качества и да демонстрира подходи, използвани от ефективните лидери на екипи. Двудневната програма беше разделена на различни теми.

 

Фокусът през първия ден бе върху създаване на ясната представа за ролята на лидера в екипа, както и запознаването с различните качества, свързани с оптималното представяне на всеки лидер. Проведохме и серия от упражнения, целящи изграждането на самочувствие у мениджърите.

 

През втория ден на обучението включихме теми като мотивация, видове лидерство, управление на конфликти и техники за даване на обратна връзка. Освен теоретична подготовка, проведохме и серии от практически упражнения за ненасилствена комуникация.

 

Представихме писмен доклад към ръководството на английски език (по молба на клиентa).

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design