Специализирани обучения

 

Програма за развитие на основни ключови умения на служителите в М-тел - 2010-та и 2011-та година

 

 

1. Име на проекта и клиента:


„Програма за развитие на основни ключови умения на служителите в М-тел - 2010-та и 2011-та година”

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група

 

Обученията бяха насочени към специалисти, експерти и ръководители от М-Тел. В проектът ни през 2010-та се проведоха общо шест двудневни обучения по темите - "Управление на времето", "Умения за работа в ситуации с голямо напрежение" и "Управление на конфликти" през периода юли - ноември 2010-та година.

 

Проектът ни от 2011-та обхващаше общо девет двудневни и едно еднодневно обучения на общо 136 служители по теми както следва - "Управление на времето и стреса", "Креативност и иновативност в рабоата" и "Провеждане на продуктивни срещи" през периода юни - ноември 2011-та година.

 

3. Нашият подход


Двете специализирани програми за обучения беха резултат на усилията на екипа на ЗАЕДНО да създаде и предложи клиентски ориентиран подход при задоволяване на специфичните бизнес нужди на М-Тел за подобряване уменията на служителите и работния процес във фирмата.

 

Комбинацията от интерактивни презентации и фасилитиране на груповия процес, позволи активното включване и участие на всички участници по време на различните обучения. Решаването на казуси и ролеви игри подпомогнa изграждането нови умения, които лесно да се приложат в реалната работна среда.

 

4. Препоръка за проект 2010г.

5. Препоръка за проект 2011г.


 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design